fb1a_1png                                                                                      dolacz-do-nas-na-facebookjpg                                                                         kowr_jpg

OGŁOSZENIA I PRZETARGI


ZAPYTANIE OFERTOWE


20.05.2022r

 
 

23.08.2022r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA RENOWACJĘ ZABYTKOWEGO PARKU W KRASNEM

 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU ZABYTKOWEGO SPICHLERZA - ETAP I

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU ZABYTKOWEJ "OCHRONKI" W KRASNEM - ETAP I

 
 

 
 

 

23.08.2021r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krasne, dnia 26.08.2020r

Krasne, dnia 06.08.2020r

Krasne, dnia 23.07.2020

Krasne, dnia 02.07.2020

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej - Zabytkowego Dworu w Szczukach

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej - Zabytkowej Oficyny

Krasne, dnia 18.06.2020

Krasne, dnia 15.06.2020

 
Krasne, dnia 25.02.2020

Krasne, dnia 14.10.2019
 
 

Krasne, dnia 07.08.2019
 
 

 

Krasne, dnia 11.07.2019
 

Krasne, dnia 21.06.2019
 

Krasne, dnia 22.03.2019

Krasne, dnia 19.03.2019


Krasne, dnia 23.01.2019

Krasne, dnia 10.01.2019

Krasne, dnia 14.12.2018


Krasne, dnia 22.11.2018
 

Krasne, dnia 19.11.2018

Krasne, dnia 19.11.2018

Krasne, dnia 09.10.2018
 

Stadnina Koni KRASNE


AUKCJA ROCZNIAKÓW
PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

STADNINA KONI
„KRASNE”

1 PAŹDZIERNIKA 2018


Krasne, dnia 19.09.2018

Krasne, dnia 12.09.2018

Krasne, dnia 17.08.2018

Krasne, dnia 09.07.2018

Krasne, dnia 11.06.2018

Krasne, dnia 12.06.2018


Krasne, dnia 29.03.2018
 

Krasne, dnia 20.02.2018


Krasne, dnia 15.01.2018

Krasne, dnia 11.01.2018


Krasne, dnia 27.12.2017

Krasne, dnia20.12.2017

Krasne, dnia 08.12.2017
Krasne, dnia 06.12.2017

Krasne, dnia 04.12.2017
ogoszeniebyczkijpg
 
Krasne, dnia 09.11.2017

Krasne, dnia 09.10.2017

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018

 

„Zarząd Spółki Stadnina Koni „Krasne” Sp. z o.o. z siedzibą: w Krasnem zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania   z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

a)     Informacje o firmie audytorskiej , w tym o;

·         formie prowadzenia działalności,

·         wpisie na listę firm audytorskich ( art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach) ,

·         wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

·         liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów ,

·         składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

·         pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka ( produkcja rolnicza),

b)     oświadczenia firmy audytorskiej o ;

·         spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art.. 69-73 ustawy             o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności , a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania ,

·         dysponowaniu kompetentnymi pracownikami , czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,

·         wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej( nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat ) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,

c)      cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania .

Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata , zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 20181 ;

d)     Wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki( konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw.’ termin do uzgodnienia ‘ oferta nie będzie brana pod uwagę ,

e)     wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

f)          poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ,                z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej ,

g)     oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników , zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień                          i informacji ,

h)     oświadczenia o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzonych dla zarządów ( w formie tzw. Listów do zarządu ) informacji                          o problemach w systemie rachunkowości danej spółki .

i)               parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy  z zapisami w składanej ofercie .

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem:                       30 października 20172 roku. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki ” .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku .Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu .

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych”

 

 

 

¹ zgodnie z art. 66 ust.5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, Anie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

 

² Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.