fb1a_1png                                                                                                 dolacz-do-nas-na-facebookjpg                                                                                              kowr_jpg


OGŁOSZENIA I PRZETARGI


Krasne, dnia 09.11.2017

Krasne, dnia 09.10.2017

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018

 

„Zarząd Spółki Stadnina Koni „Krasne” Sp. z o.o. z siedzibą: w Krasnem zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania   z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

a)     Informacje o firmie audytorskiej , w tym o;

·         formie prowadzenia działalności,

·         wpisie na listę firm audytorskich ( art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach) ,

·         wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

·         liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów ,

·         składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

·         pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka ( produkcja rolnicza),

b)     oświadczenia firmy audytorskiej o ;

·         spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art.. 69-73 ustawy             o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności , a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania ,

·         dysponowaniu kompetentnymi pracownikami , czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,

·         wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej( nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat ) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,

c)      cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania .

Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata , zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 20181 ;

d)     Wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki( konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw.’ termin do uzgodnienia ‘ oferta nie będzie brana pod uwagę ,

e)     wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

f)          poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ,                z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej ,

g)     oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników , zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień                          i informacji ,

h)     oświadczenia o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzonych dla zarządów ( w formie tzw. Listów do zarządu ) informacji                          o problemach w systemie rachunkowości danej spółki .

i)               parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy  z zapisami w składanej ofercie .

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem:                       30 października 20172 roku. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki ” .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku .Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu .

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych”

 

 

 

¹ zgodnie z art. 66 ust.5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, Anie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

 

² Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.